Průmyslové zpravodajství z celé organizace, LIVE!

 

Factory Intelligence

Úvod do problematiky:

Už vám k reportingu nestačí Excel? 

Jsou ad hoc reporty vaší noční můrou? 

Nedostáváte odpovědi na otázku “Proč?” ?

Chcete porovnávat různá data, ale nemůžete? 

Neumíte interpretovat události z výroby?

Výzvy:

Průmysl 4.0 přináší enormní objem dat a konkurenční výhoda už není postavena na dostatku informací, ale na jejich rychlé interpretaci a včasných rozhodnutích. Tato rozhodnutí mohou být kritická na všech úrovních v organizacích, které data sbírají a chtějí je interpretovat v celé šíři. Schopnost a možnost korelovat data ze všech dostupných zdrojů obohacuje výsledky následných analýz a vhodně nastaveného reportingu. 

Naši zákazníci nás často oslovují s výzvami, se kterými se potýkají v rámci této problematiky. Jsou jimi především: 

  • velké množství a rozmanitá struktura dat, 
  • heterogenní datové prostředí a nepropojená data napříč systémy, 
  • zdlouhavý a neprůkazný reporting založený na lidské práci a možné chybovosti, 
  • neexistující provazba mezi daty, 
  • neexistující jednoduché nástroje na kvalitní reporting napříč organizací. 

V praxi se mohou tyto výzvy projevovat v nezměrné míře oblastí, které chcete sledovat a řídit ale nemůžete, protože ani nevíte, co nevíte. Tato strašidelná množina potenciálních hrozeb, ale také obrovských příležitostí zde bude stále a lze ji z velké části odhalit díky nástrojům Factory Intelligence.

Prvním krokem je implementace nástrojů datového managementu, díky kterým dojde k propojení (integraci) všech dat napříč organizací, správa těchto integrací a přepis dat napříč systémy v reálném čase, včetně obohacení o data z třetích stran. V rámci datového managementu se lze také zaměřovat na řízení kvality dat, bezpečnost, správu a tvorbu tzv. zlatých záznamů dat, neboli master data managementu.

V rámci business intelligence jde pak o nástroje, které jsou ze sesbíraných dat (včetně těch obohacených) vhodně a rychle tato data interpretovat a ukazovat mezi nimi jejich vazby. Nástroje na BI vám proto pomohou dodat vám dodatečnou informaci, se kterou jste dosud nepracovali a mohli tak učinit rozhodnutí, která posunou váš business. 

Ať už bude vaším cílem lépe porozumět příčinám prostojů a jejich závislosti na vstupech z přidružených systémů, graficky vizualizovat prostupnosti linek, rychle a snadno reportovat produktivitu, nastavovat KPIs, nebo sledovat cashflow vždy se musíte opírat o ta „správná data“