IFRS 17

International Financial Reporting Standard (IFRS) 17 pro pojistné smlouvy nabývá účinnosti pro pojišťovny a zajišťovny 1. ledna 2022. Jak co nejvíce zjednodušit přechod na nový standard?

Definice, východiska a zase ta data.

Standard IFRS 17, který je založen na účetnictví, vyžaduje větší integraci pojistně matematických a účetních systémů a vytváří významné provozní výzvy související s daty, procesy, modelováním, správou a auditovatelností dat. Samotné pochopení pojistně-matematických důsledků IFRS 17 je samo o sobě výzvou. Převedení výpočtů na jednotný účetní rámec vyžaduje, aby účetní znali specifické technické podrobnosti IFRS 17.

Implementaci IFRS 17 je nutné řešit na úrovni hlavní účetní knihy vhodným nastavením účtů, nicméně ať je nastavení jakékoliv tak neovlivní, jaká data se do účetnictví a následně i do účetní knihy dostanou.

Komplexní účtová osnova je sice dobrým začátkem, ale větší výzva spočívá v návrhu účtovací logiky, která musí zajistit automatizovaný překlad pojistně-matematických výpočtů do příslušných záznamů v debetních a kreditních denících. V rozvaze je třeba zaúčtovat účetní hodnotu každé skupiny pojistných smluv do samostatných složek rozvahy. Kromě toho, aby byly plněny požadavky na zveřejňování informací podle IFRS 17, je třeba zohlednit alternativní pohled na stejné datové podklady. V každém vykazovaném období je nadto ještě třeba izolovat změny každé z těchto složek podle jejich původu. V průběhu životního cyklu pojistných smluv je také třeba nejen zaúčtovat pohledávky a výdaje v daném období, ale je také nutné postupně uznávat některé příjmy jako zrušení dříve zaúčtovaných ztrát. Když se zisková smlouva stane ztrátovou, je třeba mít nastavenu logiku účtování pro zajištění zrušení očekávané marže a rozlišení ztráty přímo ve výdajích.

To vše vede k nutnosti mít správně nastavené procesy zpracování informací o pojistných smlouvách a událostech nejen v účetnictví samotném, ale i v informačních systémech, které

vytvářejí data pro účetnictví.

Významnou skupinou mezi pojišťovnami tvoří ty pojišťovny, které mají svoje pojistné systémy dodávané na klíč. U těchto systémů je vždy problematická jejich integrace na jiné informační systémy. A při implementaci IFRS 17 je třeba nejen data integrovat, ale také správně označit, aby tato data doputovala do účetnictví v tu správnou chvíli a zároveň aby se jednalo o ta správná data.

 Existuje cesta, jak si tyto změny usnadnit a předejít velkým investicím do úpravy stávajících informačních systémů. Touto cestou je vložení integrační aplikace mezi stávající informační systémy a účetnictví. Integrační aplikace se dokáže relativně snadno napojit na datové zdroje stávajících aplikací a je schopna je uložit na jedno místo.

Dále je třeba data správně zařadit, přiřadit jim ty správné významy a označit je. Pro toto čištění dat je vhodné využít jednotný systém (katalog) firemních pojišťovacích produktů a souvisejících číselníků.

V této chvíli mohou být data - setříděná a správně označená - používána například pro analýzy. Data jsou pak dále podle předem nastavených schémat předávána dále do účetnictví a do reportingových nástrojů pro management i veřejnost.

Díky centralizovanému systému je tak zajištěna a vyřešena integrace na stávající systémy, centrální úložiště snadno přístupných a vyčištěných dat a zajištění báze informací, nad kterými lze provádět analýzy a které budou využity pro reporting a účetnictví.

Je-li cílem nasazení tohoto standardu dosažení minimalizace rizika a lepší přehled o finančním stavu portfolia pak, stejně jako v mnoha jiných případech kde pracujeme s daty z různých systémů platí, že nejdůležitější jsou data - ale jen ta správná.