Kompletní řešení pro přípravu testovacích a neprodukčních dat

Většina organizací udržuje a spravuje několik kopií produkčních databází (často i více než 10) pro účely vývoje aplikací, testování, školení, poskytování dat třetím stranám, atd. Objem dat i složitost provozních databází neustále roste, což ve svém důsledku zvyšuje pracnost a náklady na správu testovacích a neprodukčních dat. Proto každé řešení, které nabídne alternativní cestu (ve smyslu jednodušší, rychlejší, levnější) může být skutečně nedocenitelné.

Řešení, které svým rozsahem patří mezi nejkomplexnější, poskytuje britská společnost Grid-tools. Grid-tools je vedoucím dodavatelem specializujícím se na oblast test data managementu. Její klíčový produkt Datamaker™ je nejvýkonnějším a nejinteligentnějším nástrojem pro správu testovacích dat dostupným na trhu. Svědčí o tom také ocenění „Most Innovative Testing Tool for 2011“ od sdružení QA Guild. Datamaker™ je využíván v řadě významných společností po celém světě. Datamaker™ pokrývá všechny základní potřeby pro správu testovacích dat – maskování dat, subsetting (redukce objemu dat) a generování syntetických dat.

Maskování dat
Pokud jsou testovací data odvozena z provozních dat, často je potřeba řešit otázku jak zabránit úniku senzitivních informací. Může se jednat o personální data (jejichž ochranu nařizuje ostatně legislativa), data podléhající obchodnímu tajemství, zákaznická data. Testovací a obecně neprodukční prostředí mívají nižší stupeň zabezpečení a často zde mají přístup k datům pracovníci třetích stran.

Jedním ze způsobů ochrany citlivých dat je jejich maskování, tj. náhrada senzitivních údajů umělými hodnotami, ze kterých nelze odvodit původní význam. Maskování dat neřeší problém jak znemožnit krádež dat, ale jak znemožnit využití ukradených dat.

Grid-tools Datamaker™ nabízí pokročilé techniky pro maskování dat, včetně zajištění integrity dat (v aplikaci i mezi aplikacemi), podporu různých forem maskování (export/import, in-situ, dynamické views), vysoce výkonný Fast Data Masking™ pro širokou škálu databází, verzovací systém s detekcí změn vůči fyzickým strukturám, profilování dat pro snadnou identifikaci senzitivních položek a mnoho dalších funkcí.

Datamaker.png

Subsetting
Subsetting představuje operaci, při které se vytvoří reprezentativní vzorek z produkčních dat s potřebnými parametry, ale s podstatně menším objemem dat (typicky např. 10%). Cílem je výrazné snížení nákladů na uložení a údržbu testovacích dat a také rychlejší testování.

Grid-tools Datamaker™ zahrnuje výkonný modul Data Subset™, umožňující definovat pravidla pro data subsetting a automaticky je aplikovat na závislé objekty (řídící třída vs. závislé tabulky). Data subsetting je možné kombinovat s maskováním dat v jedné operaci a tím akcelerovat přípravu testovacích dat. Data Subset™ podporuje nativní rychlé databázové metody pro práci s daty (loadery, data pumpy, bulk operace, atd.).

Generování syntetických dat
Na generování syntetických testovacích je často nahlíženo jako na něco příliš složitého a pracně realizovatelného. Přitom právě uměle vygenero-vaná data mohou být pro testování nejefektivnější. Generováním dat lze docílit jejich vysoké variability v co nejmenším objemu. Variabilita je typicky podstatně vyšší než u produkčních dat. Rovněž lze vygenerovat data pro testování nových verzí aplikací, které ještě samy žádná reálná data nevytvořily. Tato metoda přípravy testovacích dat navíc nevyžaduje přístup k produkčním datům a tím eliminuje bezpečnostní rizika.

var_real_sh_small.png
var_synthetic_sh_small.png

obrázek: typická variabilita produkčních dat (nahoře) a syntetických dat (dole)

Klíčové vlastnosti:

 • příprava zmenšených, cíleně zaměřených vzorků databází (subsetů) pro účely vývoje
  a testování aplikací
 • zabezpečení senzitivních položek formou maskování dat (de-identifikace) pro neprodukční účely (vývoj, test, školení, poskytování dat třetím stranám, atd.)
 • tvorba vysoce kvalitních syntetických testovacích dat,
  bez nutnosti přístupu k produkčnímu prostředí
 • obohacení testovacích dat
  o definované charakteristiky (rozložení dat, časové trendy, atd.)
 • přímá podpora nástrojů pro automatizované testování aplikací
  (např. QTP)„Grid-tools je jediný dodavatel úzce specializovaný na oblast Test Data Managementu. Jejich produkt Datamaker je z našeho pohledu nejkomplexnější a nejucelenější softwarové řešení, které je na trhu dostupné.“

Philip Howard,
Bloor Research.
Studie „Grid-Tools Test Data Management“, březen 2011

Grid-tools Datamaker™ je jediným nástrojem pro test data management, který umožňuje precizně generovat syntetická testovací data. Zároveň lze pomocí něj vytvářet vysoce kvalitní sady testovacích dat kombinací všech tří popsaných metod, tj. maskováním a subsettingem produkčních dat doplněným o vygenerovaná data. Generování dat je v nástroji Datamaker™ podpořeno rozsáhlou knihovnou funkcí, verzovacím systémem s možnostmi tvorby různých testovacích scénářů, modelováním rozložení dat a časových trendů. Datamaker™ také podporuje tzv. data bulking, tj. vygenerování velkého objemu dat (např. většího než je objem produkčních dat) pro různá výkonnostní testování.

Hlavní přínosy řešení
Softwarový balík Datamaker™ nabízí kompletní řešení pro přípravu kvalitních a bezpečných testovacích dat skrze různé projekty, aplikace a prostředí. Datamaker™ umožňuje realizovat komplexní procesy přípravy a správy testovacích dat jednoduše a rychle. Vyšší produktivita (v porovnání s řešeními založenými na vlastním vývoji) ve výsledku znamená nižší náklady na celé řešení.

© 2010 INFA Partner, s.r.o